Submit the Doctoral project and list of scientific achievements form and attachments via the IEDS website / Złóż formularz konspektu projektu doktorskiego i wykazu osiągnięć naukowych kandydata oraz załączniki przez stronę internetową MŚSD

    *Required information / Wymagane informacje
    List of PhD projects / Lista projektów doktorskich*

    limit:5mb filetypes:pdf|jpg|zip; merged pdf is recommended    GDPR information clause [EN] / Klauzula informacyjna RODO [PL]