Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
    Jednostką kontaktową jest Centrum Obsługi Studentówdostepnosc@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 359 1998.
  2. Miedzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska: dr Michał Ciepły michal.cieply@us.edu.pl,  polarknow[at]us.edu.pl; tel. 32 368 93 80

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Będzińska 60, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Wejście główne do znajduje się od strony ul. Będzińskiej w pobliżu makiety ogromnego dinozaura.  Przed zespołem budynków umieszczony jest pylon informacyjny.

Drzwi do budynku otwierane są automatycznie. Przed  wejściem do budynku znajdują się pięciostopniowe szare schody. Przy schodach zamontowane są 4 poręcze.  Na przeszklonych przesuwnych drzwiach znajdują się oznakowania w kolorze zielonym. Schodki można ominąć podjazdem. Po obu stronach podjazdu zamontowane są poręcze. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko pracowników ochrony, gdzie można uzyskać informację oraz pomoc.

 Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wydział Nauk Przyrodniczych mieści się w trzech połączonych ze sobą budynkach:

Budynek dydaktyczny / wysoki / posiada 22 kondygnacje.

Budynek posiada trzy windy.

Winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową  porusza się pomiędzy piwnicą,  a 18 piętrem. Wymiary windy – długość 117 cm, szerokość 120 cm. Drzwi otwierane automatycznie z prześwitem otwarcia 75cm. W windzie jest  lustro. Panel sterujący zamontowany jest na wysokości 140 cm. Winda posiada głosową łączność z Recepcją.

Wewnątrz i na zewnątrz windy znajdują świetlny sygnalizator z informacją wizualną o danym piętrze. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych. Na holach windowych są oznakowania pięter w formie tablic.
Budynek ma 2 klatki schodowe, jedna z nich jest drogą ewakuacyjną.

Korytarze są o  szerokości – 170 cm.

Budynek Zespołu Sal Audytoryjnych i Auli posiada 4 kondygnacje.

Winda dla osób niepełnosprawnych porusza się pomiędzy piwnicą, a 2 piętrem. Wymiary windy długość  200 cm, szerokość 100 cm. Drzwi otwierane automatycznie z prześwitem otwarcia 90 cm. Winda wyposażona jest w lustro.

Panel sterujący umieszczony jest na wysokości 140 cm. Winda wyposażona w gong, ale nie ma w niej komunikatora głosowego informującego o numerze piętra, na którym zatrzymała się winda.

Budynek ma  4 klatki schodowe, wszystkie są drogami ewakuacyjnymi. Pierwsza klatka schodowa jest pomiędzy parterem a 1 piętrem, druga klatka schodowa pomiędzy parterem, a 2 piętrem, trzecia klatka schodowa pomiędzy piwnicą a 2 piętrem , czwarta klatka schodowa pomiędzy parterem a drugim piętrem.

Wszystkie klatki schodowe posiadają poręcze po obu stronach schodów.

Drogi komunikacyjne w większości są holami o szerokości powyżej 400 cm, korytarze przy ubikacjach na pierwszym i drugim piętrze mają  przewężenie do 120 cm szerokości na odcinkach około 14 metrów.

Budynek laboratoryjny posiada 4 kondygnacje, winda porusza się pomiędzy piwnicą a drugim piętrem. Wymiary windy dł. 160 cm, szer. 150 cm.  Drzwi otwierane są automatycznie z prześwitem otwarcia 140 cm. Winda wyposażona jest w lustro. Panel sterujący zlokalizowany na wysokości 120 cm. Winda wyposażona w łączność głosową z recepcją znajdującą się w budynku dydaktycznym. Winda wyposażona jest w świetlny komunikator informujący o numerze piętra. Nie ma komunikatu dźwiękowego. Budynek wyposażony w dwie klatki schodowe, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych. Klatki schodowe posiadają poręcze po  jednej stronie.

Korytarze oraz hole o szerokości powyżej 190 cm. Pomiędzy budynkiem dydaktycznym, a laboratoryjnym jest próg oznakowany kolorem żółto czarnym.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W zespole budynków znajduje się 5 toalet dla osób z niepełnosprawnością:

W budynku dydaktycznym są dwie ubikacje na parterze i jedna na pierwszym  piętrze. Drzwi do toalet mają prześwit otwarcia 90 cm. Wolna przestrzeń toalet ma promień 150 cm. Pochwyty są po obu stronach miski ustępowej, jeden jest z nich podnoszony. Przy umywalkach są pochwyty. Kosz na odpady znajduje się przy umywalce. Wyłączniki oświetlenia znajdują się na wysokości – 150 cm, podajniki na papier toaletowy znajduje się na wysokości – 90 cm, a na ręcznik papierowy na wysokości – 120cm.

Budynek ZSA i Auli – posiada jedną ubikację dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która znajduje się na parterze. Drzwi mają prześwit otwarcia 90cm. Wolna przestrzeń toalety ma promień 120 cm. Pochwyty po obu stronach miski ustępowej, jeden jest podnoszony. Przy umywalce są pochwyty. Kosz na odpady znajduje się przy umywalce. Wyłącznik oświetlenia znajduje się na wysokości 115 cm. Podajniki na papier toaletowy na wysokości –  90 cm, a na ręcznik papierowy na wysokości 120 cm.

Budynek laboratoryjny ma jedną ubikację dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowaną na pierwszym piętrze w holu. Drzwi do toalety mają prześwit otwarcia 100cm. Wolna przestrzeń toalety ma promień 150 cm. Pochwyt przy misce ustępowej, jeden  podnoszony. Przy umywalce jeden pochwyt podnoszony. Kosz na odpady znajduje się przy umywalce. Wyłączniki oświetlenia znajduje się na wysokości 140 cm.

Podajniki na papier toaletowy umieszczony na wysokości 90 cm, natomiast podajnik na ręczniki papierowe na wysokości140 cm.

Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową na obiekcie mają łączność z recepcją – zamontowany jest system przywoławczy.

Do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych, laboratoryjnych i biurowych można dostać się na wózku inwalidzkim.

W dziekanacie studenckim znajduje się lada o wysokości 115 cm, ale na potrzeby obsługi osób korzystających z wózków inwalidzkich ustawiony jest stolik o wysokości 75 cm.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy zespole budynków znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  w odległości około 30 metrów od głównego wejścia,  przy drodze dojazdowej do obiektu. Miejsca parkingowe o wymiarach szerokość – 350 cm , długość –  550 cm, posiadają oznakowanie poziome i pionowe. Miejsca parkingowe pomalowane są w kolorze niebieskim z białymi liniami . Parking posiada oznakowania pionowe –  D-18a i T-29 oraz informację o  dwóch miejscach parkingowych. Jedyną barierą jest próg zwalniający na drodze dojazdowej. Z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych mogą korzystać osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe są bezpłatne.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji:

Mirosław Musiał –  miroslaw.musial@us.edu.pl  tel. 32 36 89 231