Ocena śródokresowa doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) odbywa się w połowie okresu kształcenia na podstawie art. 202 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 13 Uchwały nr 258 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu MŚSD oraz zasad organizacji i przeprowadzenia oceny śródokresowej określonych przez załącznik nr 3 do Regulaminu MŚSD.

Komisja ds. oceny śródokresowej

 • Skład komisji jest uchwalany przez Radę MŚSD i w jego skład wchodzą 3 osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, z czego co najmniej jedna jest zatrudniona poza podmiotami wspólnie prowadzącymi MŚSD.
 • W szczególnych przypadkach w skład komisji może wchodzić nie więcej niż jedna osoba posiadająca co najmniej stopień doktora i udokumentowane wybitne osiągnięcia w dyscyplinie w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
 • Członkiem Komisji nie może być promotor, promotor pomocniczy, kierownik projektu badawczego, z którego finansowane jest stypendium doktoranckie lub naukowe doktoranta albo wynagrodzenie za pracę dla doktoranta.
 • W uzasadnionych przypadkach doktorant, promotor lub członek Komisji może złożyć wniosek do Rady MŚSD o wyłączenie członka Komisji z jej prac.
 • Rada MŚSD może powołać ekspertów Komisji z głosem doradczym spośród osób zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych.
 • Na wniosek doktoranta lub zarządu odpowiednich struktur samorządu doktorantów w pracach Komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu doktorantów.

Przebieg oceny śródokresowej

Ocena śródokresowa przeprowadzona jest na podstawie:

1) pisemnego sprawozdania z realizacji IPB zaopiniowanego przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego;

2) wystąpienia na otwartym seminarium naukowym;

3) rozmowy Komisji z doktorantem i promotorem lub doktorantem i promotorami.

Ewaluacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) i jej kryteria oraz ocena śródokresowa

Komisja dokonuje ewaluacji realizacji IPB w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodności zrealizowanych zadań badawczych oraz uzyskanych wyników badań z założeniami badawczymi zawartymi w IPB;
 • terminowości realizacji zadań w stosunku do planów badawczych zawartych w IPB;
 • efektywności publikacji i prezentacji wyników badań uzyskanych na aktualnym etapie realizacji IPB;
 • znaczenia realizowanych przez doktoranta projektów badawczych oraz podejmowanych przez doktoranta form podnoszenia kwalifikacji w związku z realizacją IPB;
 • stopnia zaawansowania oraz możliwość terminowego złożenia rozprawy doktorskiej i osiągnięcia założonych w IPB celów badawczych.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym, a jej wynik jest jawny.

W przypadku negatywnej oceny doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dziekana MŚSD z upoważnienia rektora. Od decyzji w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora Uniwersytetu Śląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2024

Złóż sprawozdanie z realizacji IPB online [>>ZŁÓŻ FORMULARZ<<]

OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2023