Ocena śródokresowa doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) odbywa się w połowie okresu kształcenia na podstawie art. 202 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 9 uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu MŚSD oraz zasad organizacji i przeprowadzenia oceny śródokresowej określonych przez Uchwałę nr 46 Rady MŚSD z 18 marca 2021 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity).

Komisja ds. oceny śródokresowej

 • Skład komisji jest uchwalany przez Radę MŚSD i w jego skład wchodzą 3 osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, z czego co najmniej jedna jest zatrudniona poza podmiotami wspólnie prowadzącymi MŚSD.
 • Członkiem Komisji nie może być promotor, promotor pomocniczy, kierownik projektu badawczego, z którego finansowane jest stypendium doktoranckie lub naukowe doktoranta albo wynagrodzenie za pracę dla doktoranta.
 • W uzasadnionych przypadkach doktorant, promotor lub członek Komisji może złożyć wniosek do Rady MŚSD o wyłączenie członka Komisji z jej prac.
 • Rada MŚSD może powołać ekspertów Komisji z głosem doradczym spośród osób zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych.
 • Na wniosek doktoranta lub zarządu odpowiednich struktur samorządu doktorantów w pracach Komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu doktorantów.

Przebieg oceny śródokresowej

Ocena śródokresowa przeprowadzona jest na podstawie:

 1. pisemnego sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego w języku polskim i angielskim lub angielskim zgodnego z formularzem, zaopiniowanego przez promotorów;
 2. wystąpienia w języku angielskim na otwartym seminarium naukowym;
 3. rozmowy Komisji z doktorantem i promotorami przeprowadzonej na wniosek członków Komisji, doktoranta lub promotorów.

Ewaluacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) i jej kryteria oraz ocena śródokresowa

Komisja dokonuje ewaluacji realizacji IPB w oparciu o następujące kryteria:

 1. zgodność zrealizowanych zadań badawczych oraz uzyskanych wyników badań z założeniami badawczymi zawartymi w IPB;
 2. terminowość realizacji zadań w stosunku do planów badawczych zawartych w IPB;
 3. efektywność publikacji i prezentacji wyników badań uzyskanych na aktualnym etapie realizacji IPB;
 4. znaczenie realizowanych przez doktoranta projektów badawczych;
 5. znaczenie podejmowanych przez doktoranta form podnoszenia kwalifikacji dla osiągnięcia założonych w IPB celów badawczych;
 6. stopień zaawansowania oraz możliwość terminowego złożenia rozprawy doktorskiej i osiągnięcia założonych w IPB celów badawczych.
 • Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym, a jej wynik jest jawny.
 • W przypadku negatywnej oceny doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dziekana MŚSD z upoważnienia rektora. Od decyzji w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do dziekana MŚSD w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2022

OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2021