Program wsparcia polsko-norweskiej współpracy realizowanej przez studentów i doktorantów w oparciu o projekt HarSval w 2024 r.

 

Przedmiotem dofinansowania są inicjatywy wzmacniające potencjał badawczy oraz polsko-norweską współpracę:

  • uczestnictwo w kursach specjalistycznych organizowanych przez zagraniczne podmioty akademickie lub instytucje naukowo-badawcze w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. (wysokość dofinansowania – do 20 tys. PLN);

Uwaga: Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, do których dołączono potwierdzenie organizatora
o zakwalifikowaniu do odbycia kursu.

  • wyjazdy badawcze, w tym badania terenowe, laboratoryjne lub inne aktywności naukowo-badawcze realizowane w ramach udokumentowanych, wspólnych z podmiotami norweskimi zadań badawczych, które odbywać będą się w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2024 r. (wysokość dofinansowania – do 10 tys. PLN);
  • uczestnictwo w konferencjach naukowych, które odbywać będą się w okresie 1 kwietnia –31 grudnia 2024 r., w trakcie których prezentowane będą przez Beneficjenta wyniki badań prowadzonych wspólnie z podmiotami norweskimi (wysokość dofinansowania – do 5 tys. PLN).

Koszty kwalifikowalne: koszty podróży, zakwaterowania, diet, egzaminów, opłat za kursy i konferencje oraz ubezpieczeń.

Beneficjentami konkursu mogą zostać:

  • studenci kształcący się podmiotach polskiego szkolnictwa wyższego;
  • doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich w Polsce.

Priorytet mają członkowie Polskiego Konsorcjum Polarnego

Postanowieniem Komisji konkursowej nie mniej niż połowa środków przeznaczonych na to zadanie w projekcie będzie rozdysponowana na finansowanie aktywności realizowanych we współpracy polsko-norweskiej.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 maja 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przewidzianych na to zadanie w projekcie.

Regulamin konkursu 

Formularz konkursowy

Wnioski w ramach konkursu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail polarknow@us.edu.pl .

Wyniki konkursu zostaną przekazane indywidualnie aplikującym o dofinansowanie po comiesięcznym posiedzeniu komisji oraz udostępniane na stronach mssd.us.edu.plpkpolar.plharsval.eu

Kontakt w sprawie konkursu: polarknow@us.edu.pl