Zgodnie z Art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształcenie w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) opiera się na programie kształcenia oraz Indywidualnym Palnie Badawczym (IPB).

Indywidualny Plan Badawczy opracowywany jest przez doktoranta we współpracy z promotorem lub promotorami i przedstawiany Radzie MŚSD w calu zatwierdzenia w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w MŚSD*.
IPB zawiera w szczególności harmonogram przygotowania oraz termin złożenia rozprawy doktorskiej, a także informacje zgodne z § 12 ust. 2 Uchwały nr 258 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu MŚSD (dalej zwanej „Regulaminem MSSD”). Zmiany w IPB mogą zostać wprowadzone w drodze aneksu. IPB oraz zmiany wprowadzone w IPB podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Radę MŚSD w drodze uchwały.
Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony maksymalnie o 2 lata na zasadach określonych w § 14 Regulaminu MŚSD.
W połowie okresu kształcenia realizacja IPB podlega ewaluacji [ocena śródokresowa].

Formularz Indywidualnego Planu Badawczego
Formularz Aneksu do Indywidualnego Planu Badawczego

*podpisane oryginały powinny zostać dostarczone do MŚSD