Zgodnie z Art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształcenie w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) opiera się na programie kształcenia oraz Indywidualnym Palnie Badawczym (IPB).

Indywidualny Plan Badawczy opracowywany jest przez Doktoranta we współpracy z promotorem lub promotorami i przedstawiany Radzie MŚSD w calu zatwierdzenia w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w MŚSD.
IPB zawiera w szczególności harmonogram przygotowania oraz termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony maksymalnie o 2 lata na zasadach określonych w § 15 Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu MŚSD.
W połowie okresu kształcenia realizacja IPB podlega ewaluacji [ocena śródokresowa]. Doktorant MŚSD może wnioskować o zmianę tematyki i IPB przed oceną śródokresową.

Formularz Indywidualnego Planu Badawczego

Złóż Indywidualny Plan Badawczy online* [>>ZŁÓŻ FORMULARZ<<]

*podpisane oryginały powinny zostać dostarczone do biura MŚSD