jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą sprawiedliwej Transformacji regionu

Ogłoszenie o uruchomieniu I naboru zgłoszeń do form wsparcia
w ramach projektu pt. „jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu”
dla doktorantów/ek
Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej
przy Centrum Studiów Polarnych

 

Na podstawie §3 ust. 3 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: „jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu” dofinansowanego ze środków Priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Koordynator projektu ogłasza nabór zgłoszeń dla doktorantów/ek Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w zadaniach:

6.3 Dofinansowanie pojedynczych działań badawczych – koszty wyjazdów zagranicznych (Europa) związanych z realizacją Indywidualnych Planów Badawczych w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych (MŚSD)

Maksymalna kwota finansowania aktywności: 7000 PLN

Opis: Pojedyncze działania badawcze obejmujące krótkie wyjazdy zagraniczne (w obrębie Europy) w celach związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej, w tym kwerendy, konsultacje, korzystanie z laboratoriów, badania terenowe.

Nabór wniosków do 5 lipca 2024 r.

Aktywność zgłaszana w konkursie powinna odbyć się w okresie: 15.07.2024 – 30.06.2025

6.4 Dofinansowanie pojedynczych działań badawczych – koszty wyjazdów zagranicznych (Poza Europą) związanych z realizacją Indywidualnych Planów Badawczych
w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych (MŚSD)

Maksymalna kwota finansowania aktywności: 12 000 PLN

Opis: Pojedyncze działania badawcze obejmujące krótkie wyjazdy zagraniczne (poza Europą) w celach związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej, w tym kwerendy, konsultacje, korzystanie z laboratoriów, badania terenowe.

Nabór wniosków do 5 lipca 2024 r.

Aktywność zgłaszana w konkursie powinna odbyć się w okresie: 15.07.2024 – 30.06.2025

6.6 Dofinansowanie kosztów badań prowadzonych przez doktorantów/ki
w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych (MŚSD)

Maksymalna kwota finansowania aktywności: 5000 PLN

Opis: Zadanie obejmuje dofinansowanie do prowadzonych analiz laboratoryjnych (zakup materiału badawczego i eksploatacyjnego do prowadzonych analiz laboratoryjnych, uzyskanie dostępu do laboratorium lub sprzętu laboratoryjnego, zlecenie analiz laboratoryjnych)

Nabór wniosków do 5 lipca 2024 r.

Aktywność zgłaszana w konkursie powinna odbyć się w okresie: 15.07.2024 – 30.06.2025

6.8 Dofinansowanie udziału w konferencjach zagranicznych dla doktorantów/ek
w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych (MŚSD)

Maksymalna kwota dofinansowania aktywności: 5000 PLN

Opis: Dofinansowanie udziału doktorantów/ek w zagranicznych konferencjach.

Nabór wniosków do 5 lipca 2024 r.

Aktywność zgłaszana w konkursie powinna odbyć się w okresie: 15.07.2024 – 30.06.2025

UWAGA: Można zostać beneficjentem/tką tylko jednej z aktywności związanych z mobilnością doktorantów/ek (Zadania 6.3, 6.4, 6.8)

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie kryteriów merytorycznych określonych w Karcie zgłoszenia do formy wsparcia dla doktorantów/tek. Na podstawie przedstawionych przez kandydata/tkę danych zostanie utworzona lista rankingowa wg malejącej liczby sumy punktów, zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. a) Powiązanie badań prowadzonych przez doktoranta z przedmiotem projektu, to jest badań służących wsparciu procesu transformacji, w szczególności z kierunkami zielonej i cyfrowej gospodarki (brak powiązania – 0 pkt niewielkie powiązanie – 1 pkt, istotne powiązanie – 2 pkt) – punkty przyznaje koordynator/ka projektu na podstawie opinii promotora i własnej oceny Indywidualnego planu badawczego. Ocena 0 pkt jest równoznaczna z odrzuceniem zgłoszenia z powodu niespełnienia warunków projektu,
  2. b) Stopień zainteresowania mobilnością międzynarodową: (brak zrealizowanej mobilności zagranicznej w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej – 3 pkt; nie Projekt pt. „jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu” więcej niż 2 mobilności krótkoterminowe albo nie więcej niż 1 mobilność długoterminowa (powyżej 30 dni) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej – 2 pkt, więcej niż 2 mobilności krótkoterminowe albo więcej niż 1 mobilność długoterminowa – 1 pkt)

Regulamin konkursu

Lista wymaganych dokumentów:

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy dla doktorantów.docx

Załącznik nr 5 – Formularz klauzuli informacyjnej FESL.docx

Załącznik nr 6 – Formularz klauzuli informacyjnej UŚ.docx

Załącznik nr 7 – Formularz danych osobowych.docx

Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa.docx

Załącznik nr 11 – Karta wyboru formy wsparcia doktorantów.docx

Formularz naboru –  Zadanie 6.3

Formularz naboru – Zadanie 6.4

Formularz naboru – Zadanie 6.6

Formularz naboru – Zadanie 6.8

Opinia promotora