CSP/2019/US/1 Wpływ promieniowania UV w rejonie Spitsbergenu na strukturę i właściwości biopolimerów występujących w skórze The influence of UV radiation in the Spitsbergen region on the structure and properties of biopolymers present in the skin
CSP/2019/US/2 Lodowce i środowisko ich przedpola na południowym Spitsbergenie w czasie holoceńskiego optimum klimatycznego Glaciers and environment of their forefields in S Spitsbergen during the Holocene Climatic Optimum
CSP/2019/US/3 Uwarunkowania struktury wewnętrznej lodowców Spitsbergenu Determinants of internal structure of glaciers in Spitsbergen
CSP/2019/US/4 Reakcja dynamiki lodowców Svalbardu na zmiany klimatu na przykładzie Lodowca Hansa Response of the dynamics of Svalbard glaciers to the climate change, Hansbreen as an example
CSP/2019/US/5 Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bilansu promieniowania i wskaźników przezroczystości atmosfery oraz ich związek z zanieczyszczeniem powietrza w Metropolii Zagłębiowsko-Górnośląskiej (w świetle danych pomiarowych i zdjęć satelitarnych) Spatio-temporal variety in radiation balance in relation to atmospheric transparency and air pollution in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis (based on stations and satellite data)
CSP/2019/IGF/1 Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych Południowego Spitsbergenu Hindcasting and projections of hydro-climatic conditions of Southern Spitsbergen
CSP/2019/IGF/2 Struktura litosfery i tektonika ultra powolnego grzbietu śródoceanicznego oraz pasywnej krawędzi kontynentalnej na przykładzie Grzbietu Knipowicza w rejonie Svalbardu na podstawie sejsmicznych metod aktywnych i pasywnych Lithospheric structure and tectonics of ultra-slow mid-oceanic ridge and passive continental margin on an example of the Knipovich Ridge in the Svalbard region based on seismic passive and active methods
CSP/2019/IGF/3 Ocena intensywności cielenia lodowców przy użyciu pośrednich metod teledetekcyjnych Assessing glacier calving activity with indirect remote sensing methods
CSP/2019/IGF/4 Analiza niestabilności magneto-hydrodynamicznych Analysis of magnetohydrodynamic instabilities
CSP/2019/IGF/5 Analiza interakcji fal typu MAC Analysis of MAC waves interactions
CSP/2019/IO/1 Lodowce jako źródła wtórne zanieczyszczeń nieorganicznych do wód fiordów Spitsbergenu  Glaciers as secondary sources of inorganic contaminants to the Spitsbergen fjords
CSP/2019/IO/2 Głębokowodne historyczne i współczesne dane vs. predykcje dotyczące składu gatunkowego i rozmieszczenia planktonowych małżoraczków Oceanu Arktycznego na tle zmian klimatycznych Deep-water historical and contemporary data vs. predictions regarding pelagic ostracod species composition and distribution in the warming Arctic Ocean
CSP/2019/IO/3 Procesy kolonizacji i sukcesji na podłożu skalistym w dynamicznym środowisku arktycznym  Processes of colonization and succession on rocky coast in dynamic Arctic environment
CSP/2019/IO/4 Wykorzystanie mechanizmu trójchromatycznego postrzegania koloru morza oraz tradycyjnej klasyfikacji wód morskich według skali Forela i Ule w nowoczesnych optycznych badaniach środowisk morskich w rejonach arktycznych The use of the trichromatic mechanism of perceiving the colour of the sea and the traditional classification of sea waters according to the Forel and Ule scale in modern optical studies of marine environments in the Arctic regions
CSP/2019/IO/5 Modelowanie zawartości poszczególnych komponentów (plankton vs. cząstki zawieszone) w arktycznych wodach przybrzeżnych Spitsbergenu wg. różnych scenariuszy zmian środowiskowych Modeling the content (plankton vs. particles) of the Spitsbergen coastal waters under different scenarios of environmental changes
CSP/2019/IO/6 Filogeografia porównawcza borealnych morskich makrobezkręgowców kolonizujących północną Arktykę Comparative phylogeography of boreal marine macroinvertebrates colonising High Arctic
CSP/2019/IM/1 Geometric properties of multipeakons Geometric properties of multipeakons