/ 25 listopada, 2022

Szanowni Państwo,

Doktoranci i Doktorantki drugiego, trzeciego i czwartego roku kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ogłaszam konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego za rok akademicki 2021/2022 (pod uwagę brane będą osiągnięcia naukowe lub artystyczne z okresu od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku). Zwiększone stypendium wypłacane będzie przez rok akademicki 2022/2023 osobom uprawnionym do otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Regulamin konkursu, kryteria przyznawania zwiększenia stypendium oraz formularze wniosku stypendialnego znajdują się na stronach internetowych szkół doktorskich. Wnioski należy składać na formularzu elektronicznym dołączonym do ogłoszenia. Formularz musi zostać potwierdzony przy użyciu służbowego adresu e-mail w domenie us.edu.pl, a w przypadku doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej – służbowym adresem e-mail właściwej instytucji. Dokumenty poświadczające osiągnięcia (w postaci plików pdf) należy skopiować na dysk za pomocą linku podanego we wniosku.

Wnioski i linki do dysków są przygotowane oddzielnie dla doktorantów MŚSD i dla doktorantów poszczególnych obszarów kształcenia SD. W ramach obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki doktorantów dyscyplin artystycznych obowiązuje oddzielny formularz.

Składanie wniosków i przekazywanie potwierdzeń w innej postaci niż opisana powyżej zostanie uznane za nieprawidłowe i nie będzie brane pod uwagę przez komisję.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem (dostępnym poniżej), kryteriami oceny, zasadami składania wniosków i z samymi formularzami wniosków. Zostały tu m.in. opisane warunki, na jakich akceptowane będą osiągnięcia, i szczegółowe informacje o sposobie liczenia punktów. Postępowanie niezgodne z tymi regułami będzie podstawą do niezaliczenia danego osiągnięcia lub do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych.

Termin przesyłania i potwierdzania wniosków oraz załączników: 30 listopada (środa), godz. 23:59.

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich jest finansowane w ramach programu UŚ „Inicjatywa Doskonałości Badawczej” (środki pozyskane w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, przewidującym 2% zwiększenie subwencji na okres 2020–2025).

prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast

Dziekan Szkoły Doktorskiej

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Link: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/5969/5/

Share this Post