/ 27 maja, 2024

Projekt GAP będzie polegać na pracy w Centrum Dioscuri pod kierownictwem dr. hab. Pawła Dłotko. Celem projektu jest wszechstronna analiza struktury obrazu kości beleczkowej w oparciu o obraz z synchrotronu oraz mikrotomografu. W tym celu, konieczne będzie zaadoptowanie istniejących metod oraz stworzenie nowe metody obliczeniowej geometrii i topologii do znalezienia istotnych własności kości które pozwolą odróżnić kości zdrowe od tych dotkniętych chorobą.

Koniec rekrutacji: 6 czerwca 2024 r.

1. Warunki i tryb naboru

Komisja rekrutacyjna w oparciu o dokumenty przedłożone przez kandydata w systemie IRK oraz rozmowę kwalifikacyjną dokonuje oceny  w następujących kryteriach:

 • dotychczasowa działalność naukowa (w tym także praca magisterska) powiązana tematycznie z ogłoszonym projektem doktorskim (maks. 60 pkt);
 • oceny uzyskiwanie w czasie kształcenia na studiach (na podstawie suplementu do dyplomu magisterskiego oraz oceny końcowej) (maks. 30 pkt);
 • znajomość języka angielskiego (maks. 10 pkt).

2. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 • Rejestracja konta w systemie irk2.us.edu.pl oraz wypełnienie formularza zawierającego odpowiednie oświadczenia i zgody;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 PLN;
 • Złożenie w systemie irk2.us.edu.pl ; odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem oraz życiorysu;
 • Kandydat – może być dowolnej narodowości, ale nie może mieszkać ani prowadzić
  swojej głównej działalności (pracy, studiów itp.) w kraju organizacji rekrutującej przez
  okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
  datę rekrutacji

3. Terminarz rekrutacji

 • 24 maja 2024 r. — otwarcie rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów (dalej IRK).
 • 6 czerwca 2024 r. — zamknięcie rejestracji kandydatów w IRK tj. założenia konta w systemie rekrutacji online IRK, dokonania opłaty rekrutacyjnej (decyduje data złożenia przelewu) i wprowadzenia wymaganych informacji i dokumentów.
 • 7 czerwca 2024 r. – przekazanie kandydatom na adresy e-mail podane w systemie IRK powiadomienia o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
 • 10 czerwca 2024 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
 • 11 czerwca 2024 r. — powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji.
 • 12-14 czerwca 2024 r. — przyjmowanie wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i wpisywanie na listę doktorantów.
 • 17 czerwca 2024 r. – powiadomienie kandydatów z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do przyjęcia.
 • 18-21 czerwca 2024 r. – przyjmowanie wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej i wpisywanie na listę doktorantów.
 • 13 września 2024 r. — termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej MŚSD.

Więcej informacji: https://www.mssd.us.edu.pl/rekrutacja-2024-2025-proj

Share this Post