Wykład Dr. Ethana Welty

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U: I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E A R C H pt. “Extracting glacier observations from time-lapse photographs” Wykład wygłosi: Dr Ethan Welty

Read More

Zaproszenie na wykład prof. Michaela Maerkera z Univeristy of Pavia (Włochy)

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz Śląskie Centrum Wody  zapraszają na wykład prof. Michaela Maerkera z Univeristy of Pavia (Włochy)   pt. „Paleolandscape reconstruction: Examples from Italy, Tanzania and Southern Africa”, który odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w sali 001 Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019 r.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art.

Read More

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów w ramach programu PROM. Uprawnieni uczestnicy: doktoranci Uniwersytetu Śląskiego (studia doktoranckie i szkoły doktorskie), którzy nie ukończyli 40. roku życia. W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności: udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców, pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej/rozprawy, aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym

Read More

Program NAWA im. Iwanowskiej dla doktorantów

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym

Read More

KONKURS PRELUDIUM 18

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF,

Read More

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS to konkurs na dwuosobowy zespół badawczy złożony z promotora (kierownika projektu) i doktoranta. Grant ten daje możliwość współpracy z wyróżniającym się doktorantem, którego zainteresowania wpisują się w obszar badawczy kierownika projektu. • Uproszczony wniosek jest przygotowywany przez kierownika projektu, który będzie  promotorem doktoranta. • Kierownik projektu decyduje o wyborze przyszłego doktoranta, dając mu możliwość uczestnictwa w szkole doktorskiej poza limitem miejsc obowiązującym przy rekrutacji. • Stabilne finansowanie badań doktoranta (5/6 tys. zł miesięcznie) przez

Read More

Relacja z inauguracji MŚSD

W dniu 18 października br miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej. Podczas uroczystości miały miejsce m.in. immatrykulacja doktorantów I roku MŚSD, podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Centrum Studiów Polarnych a University Centre in Svalbard (UNIS) oraz wykład inauguracyjny pt. “Rapid Arctic change challenges our scientific approaches; are we equipped?” wygłoszony przez Prof. Dr. Kim Holmén – International Director Norwegian Polar Institute, The Chair of the Svalbard Integrated Earth Observing System

Read More

Wykład Dr. Heikki Lihavainen’a

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U: I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E A R C H pt. “Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System -An international research infrastructure for

Read More