Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 493 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) na rok akademicki 2024/2025

 

NABÓR REGULARNY NABÓR NA MIEJSCA FINANSOWANE Z GRANTÓW BADAWCZYCH
Projekty doktorskie w naborze regularnym
Tematy projektów doktorskich
 • Lista tematów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie
 • Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do MŚSD na tematy badawcze ogłoszone na stronie MŚSD lub spoza ogłoszonej listy.
 • Osoby zainteresowane aplikowaniem do MŚSD prosimy o kontakt z opiekunami merytorycznymi planowanego projektu doktorskiego przed złożeniem wniosku. Kontakt do opiekunów merytorycznych dostępny jest w ogłoszeniach proponowanych tematów projektów doktorskich lub na stronach internetowych podmiotów wspólnie prowadzących MŚSD (https://us.edu.plhttps://www.igf.edu.plhttps://www.impan.pl; https://www.iopan.pl).
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Do postępowania rekrutacyjnego do MŚSD może być dopuszczona osoba, która w terminie zgodnym z harmonogramem:

 • zarejestrowała konto w systemie irk2.us.edu.pl oraz wypełniła formularz rejestracyjny;
 • wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do MŚSD powinna złożyć:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie do MŚSD;
 • życiorys;
 • numer ORCID;
 • informację o dyscyplinie naukowej lub dyscyplinach naukowych, w przypadku pracy interdyscyplinarnej, w których kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską;
 • zgody i oświadczenia wymagane w systemie IRK;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem lub inny dokument uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z 8, ust. 5, pkt 6 i 7;
 • konspekt projektu doktorskiego, wykaz osiągnięć naukowych kandydata w dyscyplinie, w której planowana jest realizacja rozprawy doktorskiej oraz dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, a także inne dokumenty określone w kryteriach rekrutacji (dopuszczalne złożenie w MŚSD, poprzez polarknow@us.edu.pl).

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego
 1. Ocena konspektu projektu doktorskiego (maksymalnie 40 pkt.). Do dalszego postępowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli konspekt projektu doktorskiego wraz z opinią opiekuna merytorycznego w terminie zgodnym z harmonogramem i uzyskali ocenę powyżej 20 punktów.
 2. Ocena udokumentowanych osiągnięć naukowych kandydata (maksymalnie 20 punktów). Do dalszego postępowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli formularz osiągnięć naukowych w terminie zgodnym z harmonogramem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 40 punktów). Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej lub otrzyma poniżej 20 punktów nie może zostać zakwalifikowany do przyjęcia.
Harmonogram rekrutacji
 1. 27 czerwca 2024 r. — otwarcie rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów
  (dalej IRK).
 2.  23 sierpnia 2024 r. — zamknięcie rejestracji kandydatów w IRK tj. założenia konta w systemie
  rekrutacji online IRK, dokonania opłaty rekrutacyjnej (decyduje data złożenia przelewu)
  i wprowadzenia wymaganych informacji i dokumentów.
 3. 23 sierpień 2024 r. — termin dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt 8
  Uchwały nr 493 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej
  przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) na rok
  akademicki 2024/2025 (konspekt projektu doktorskiego, wykaz osiągnięć naukowych
  kandydata, dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe i inne dokumenty określone
  w kryteriach rekrutacji).
 4. 2 września 2024 r. – ocena konspektów projektów doktorskich (I etap postępowania
  rekrutacyjnego) oraz ocena osiągnięć naukowych kandydatów (II etap postępowania
  rekrutacyjnego) przez komisję rekrutacyjną.
 5. 3 września 2024 r. – przekazanie kandydatom na adresy e-mail podane w systemie IRK
  informacji o wynikach I i II etapu rekrutacji oraz o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do
  rozmów kwalifikacyjnych, a także powiadomienie o terminie i miejscu
  rozmów kwalifikacyjnych.
 6. 4–5 września 2024 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (III etap postępowania
  rekrutacyjnego).
 7. 6 września 2024 r. — powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji.
 8. 9–10 września 2024 r. — przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych
  do przyjęcia i wpisywanie na listę doktorantów.
 9. 11 września 2024 r. – powiadomienie kandydatów z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu
  do przyjęcia.
 10. 12 września 2024 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do
  przyjęcia z listy rezerwowej i wpisywanie na listę doktorantów.
 11. 13 września 2024 r. — termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie
  internetowej MŚSD.

Harmonogram rekrutacji: https://www.mssd.us.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/2024_Zarzadzenie-nr-1.pdf

Przyjęcie do MŚSD
 • Limit przyjęć do MŚSD wynosi 12 osób (bez osób w ramach miejsc finansowanych ze środków zewnętrznych).
 • Kształcenie na I roku w MŚSD zostanie rozpoczęte pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia nie później niż 30 września 2023 r. co najmniej 3 kandydatów.
 • Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową. Określa ona kolejność przyjmowania do szkoły doktorskiej kandydatów w ramach limitu miejsc.
 • Komisja rekrutacyjna MŚSD ustala minimalną liczbę punktów, od której mogą zostać przyjęte zakwalifikowane osoby z list rankingowych.
 • Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie zgodne z  art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Komisja Rekrutacyjna
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Radę MŚSD; skład komisji zostanie podany po jej powołaniu.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele podmiotów wspólnie prowadzących MŚSD posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Skład komisji rekrutacyjnej

Eksperci w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

 • Więcej informacji wkrótce

Eksperci w dyscyplinie Matematyka

 • Więcej informacji wkrótce

Eksperci w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

 • Więcej informacji wkrótce

Eksperci w dyscyplinie Nauki Biologiczne

 • Więcej informacji wkrótce