Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 76 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2021/2022

Projekty doktorskie w naborze regularnym
Tematy projektów doktorskich
• Komisja Rekrutacyjna dokonuje ogłoszenia o naborze z corocznym limitem 6 tematów przypadających na jedną jednostkę partnerską MŚSD;

• Tematy projektów doktorskich 2021/2022 ogłoszone przez komisję rekrutacyjną:

NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/US/01otwarty od 1 lipcaModelowanie i predykcja katastrofalnych zniszczeń w ekosystemach leśnych pod wpływem silnego wiatru w różnych domenach geoklimatycznychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
IEDS/2021/US/02otwarty od 1 lipcaCharakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowych.Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ
dr hab. Marzena Rachwał, Instytut Podstaw Inżynierii
Środowiska, PAN w Zabrzu
IEDS/2021/US/03otwarty od 1 lipcaDługotrwała stabilność nanostrukturalnego polipirolu w
warunkach środowiskowych.
Uniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ
dr inż. Sylwia Golba
IEDS/2021/IO/02otwarty od 1 lipcaCzęstotliwość odżywiania arktycznych filtratorów w dobie atlantyfikacji – porównanie roku ciepłego (2017) i roku zimnego (2020)Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN
dr Piotr Bałazy
IEDS/2021/IO/03otwarty od 1 lipcaZmienność międzyletnia struktury i funkcjonowania fauny bentosowej w fiordzie arktycznym w kontekście globalnych zmian środowiskowychInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
IEDS/2021/IO/04otwarty od 1 lipcaWpływ zmian klimatu na stężenie i biodostępność rtęci w ArktyceInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Jacek Bełdowski
dr  Dominika Saniewska (Uniwersytet Gdański)
IEDS/2021/IGF/01otwarty od 1 lipcaPrzedkaledońska paleogeografia Svalbardu na podstawie badań paleomagnetycznych skał neoproterozoicznych wschodniego Spitsbergenu i Ziemi Północno - WschodniejInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. Krzysztof Michalski, prof. IGF PAN
IEDS/2021/IM/01otwarty od 1 lipcaMatematyka obliczeniowa problemów wysoko oscylującychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Karolina Kropielnicka, prof. IM PAN
IEDS/2021/IM/02otwarty od 1 lipcaAnaliza matematyczna modeli hydrodynamicznychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska, prof. IM PAN
Osoby zainteresowane aplikowaniem na poszczególne tematy zachęcamy do kontaktu z opiekunami merytorycznymi projektów

• Kandydat ubiegający się o przyjęcie do MŚSD na temat spoza ogłoszonej listy składa wniosek do komisji rekrutacyjnej o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wraz ze zgodą dyrektora jednostki, w której planowana jest realizacja projektu;
Wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
• rejestracja konta w systemie www.irk.us.edu.pl oraz wypełnienie formularza zawierającego odpowiednie oświadczenia i zgody;

• złożenie w systemie www.irk.us.edu.pl:

 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem;
 • życiorysu;
 • tytułu i konspektu projektu doktorskiego,
 • formularza osiągnieć naukowych oraz dokumentów je poświadczających, a także innych dokumentów określonych w kryteriach kwalifikacji do poszczególnych tematów (dopuszczalne złożenie w biurze MŚSD poprzez polarknow@us.edu.pl pocztą tradycyjną lub poprzez stronę internetową);

• wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 190 zł.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego
1. Test wiedzy z zakresu dyscypliny (maksymalnie 20 pkt.);
2. Ocena konspektu projektu doktorskiego (maksymalnie 30 pkt.);
3. Ocena udokumentowanych osiągnięć naukowych kandydata (maksymalnie 20 punktów);
4. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 30 punktów).
Terminarz rekrutacji
 • 1 lipca 2021 r. — otwarcie rejestracji w IRK (https://irk.us.edu.pl/)
 • 18 sierpnia 2021 r. — zamknięcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 2 września 2021 r. – test wiedzy z zakresu dyscypliny
 • 14–16 września 2021 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
 • 30 września 2021 r. — termin ogłoszenia listy osób przyjętych do MŚSD

Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Załącznik do Zarządzenia nr 1 Dziekana MŚSD  z dnia 29 stycznia 2021 r.

Przyjęcie do MŚSD
 • Limit przyjęć do MŚSD wynosi 15 osób (bez osób w ramach miejsc finansowanych ze środków zewnętrznych);
 • Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową do każdego tematu badawczego. Określa ona kolejność przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej;
 • Komisja rekrutacyjna MŚSD ustala minimalną liczbę punktów, od której mogą zostać przyjęte zakwalifikowane osoby z list rankingowych.
 • Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie zgodne z  art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Komisja Rekrutacyjna
 • Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Radę MŚSD;
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek partnerskich MŚSD posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Skład Komisji Rekrutacyjnej 2021/2022:

Do Komisji Rekrutacyjnej MŚSD w składzie głównym Rada MŚSD powołała:

Prof. dr. hab. Jacka Janię (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej;
Dr. hab. Krzysztofa Michalskiego (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk);
Dr. hab. Tomasza Cieślaka, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk);
Prof. dr hab. Ksenię Pazdro (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Anetę Hanc‐Kuczkowską, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Dr. Michała Ciepłego ‐ Sekretarza Rady.

Do Komisji Rekrutacyjnej MŚSD w składzie pomocniczym Rada MŚSD powołała:

Dr. hab. Aleksandra Pietruczuka (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk);
Dr. hab. Łukasza Rudzińskiego (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Anetę Wróblewską‐Kamińską, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Agatę Zaborską, prof. IO PAN (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk);
Dr. hab. Sławomira Sagana, prof. IO PAN (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Magdalenę Opałę‐Owczarek, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Projekty doktorskie finansowane z grantów badawczych
Tematy projektów doktorskich
Dziekan MŚSD na wniosek kierowników projektów badawczych ogłasza rekrutację dla kandydatów, których stypendium doktoranckie finansowane lub współfinansowane będzie ze źródeł zewnętrznych, zgodną z § 7 Uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2021/2022.

NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/US/Aotwarty od 1 lipcaBIOFORCLIM - biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/IGF/Aotwarty od 1 lipcaZastosowanie metod teledetekcyjnych i obrazowania geofizycznego do rozpoznania zmian bilansu wodnego zlewni Wysokiej ArktykiInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Marzena Osuch, prof. IGF PAN
dr Tomasz Wawrzyniak
NrNabór Proponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaOpieka merytoryczna
IEDS/2021/IO/Aotwarty od 1 lipcaŻycie na obu krańcach globu – weryfikacja koncepcji bipolarności pelagicznych OstracodaInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukprof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk,
dr EmiliaTrudnowska

Zapraszamy do kontaktu:

 • (+48) 32 3689 380