Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 76 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2021/2022

Projekty doktorskie w naborze regularnym
Tematy projektów doktorskich
• Rada MŚSD dokonuje ogłoszenia o naborze z corocznym limitem 6 tematów przypadających na jedną jednostkę partnerską MŚSD;
• Kandydat ubiegający się o przyjęcie do MŚSD na temat spoza ogłoszonych tematów składa wniosek do komisji rekrutacyjnej o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wraz ze zgodą dyrektora jednostki, w której planowana jest realizacja projektu;
• Tematy projektów doktorskiech 2021/2022:
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
• rejestracja konta w systemie www.irk.us.edu.pl oraz wypełnienie formularza zawierającego odpowiednie oświadczenia i zgody;
• złożenie w systemie www.irk.us.edu.pl: odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem; życiorysu; tytułu i konspektu projektu doktorskiego, formularza osiągnieć naukowych oraz dokumentów je poświadczające, a także innych dokumentów określonych w kryteriach kwalifikacji do poszczególnych tematów (dopuszczalne złożenie w biurze MŚSD lub poprzez polarknow@us.edu.pl);
• wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 190 zł.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
1. Test wiedzy z zakresu dyscypliny (maksymalnie 20 pkt.);
2. Ocena konspektu projektu doktorskiego (maksymalnie 30 pkt.);
3. Ocena udokumentowanych osiągnięć naukowych kandydata (maksymalnie 20 punktów);
4. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 30 punktów).
Terminarz rekrutacji
 • 1 lipca 2021 r. — otwarcie rejestracji w IRK (https://irk.us.edu.pl/)
 • 18 sierpnia 2021 r. — zamknięcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 2 września 2021 r. – test wiedzy z zakresu dyscypliny
 • 14–16 września 2021 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
 • 30 września 2021 r. — termin ogłoszenia listy osób przyjętych do MŚSD

Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Załącznik do Zarządzenia nr 1 Dziekana MŚSD  z dnia 29 stycznia 2021 r.

Przyjęcie do MŚSD
 • Limit przyjęć do MŚSD wynosi 15 osób (bez osób w ramach miejsc finansowanych ze środków zewnętrznych);
 • Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową do każdego tematu badawczego. Określa ona kolejność przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej;
 • Komisja rekrutacyjna MŚSD ustala minimalną liczbę punktów, od której mogą zostać przyjęte zakwalifikowane osoby z list rankingowych.
Komisja Rekrutacyjna
 • Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Radę MŚSD;
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek partnerskich MŚSD posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Skład Komisji Rekrutacyjnej 2021/2022:

Do Komisji Rekrutacyjnej MŚSD w składzie głównym Rada MŚSD powołała:

Dr. hab. Krzysztofa Michalskiego (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk);
Prof. dr. hab. Jacka Janię (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Dr. hab. Tomasza Cieślaka, prof. IM PAN(Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk);
Prof. dr hab. Ksenię Pazdro (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Anetę Hanc‐Kuczkowską, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Dr. Michała Ciepłego ‐ Sekretarza Rady.

Do Komisji Rekrutacyjnej MŚSD w składzie pomocniczym Rada MŚSD powołała:

Dr. hab. Aleksandra Pietruczuka (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk);
Dr. hab. Łukasza Rudzińskiego (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Anetę Wróblewską‐Kamińską, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Agatę Zaborską, prof. IO PAN (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk);
Dr. hab. Sławomira Sagana, prof. IO PAN (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk);
Dr hab. Magdalenę Opałę‐Owczarek, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Dr. hab. Tomasza Goryczkę, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Projekty doktorskie finansowane z grantów badawczych
Tematy projektów doktorskich
Temat 1 – Tabela 1
Temat 2 – Tabela 2
Temat 3 – Tabela 3

Zapraszamy do kontaktu:

 • (+48) 32 3689 380