Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 228 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do MŚSD w roku akademickim 2022/2023

 

NABÓR REGULARNY NABÓR NA MIEJSCA FINANSOWANE Z GRANTÓW BADAWCZYCH
Projekty doktorskie w naborze regularnym
Tematy projektów doktorskich
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
 • rejestracja konta w systemie irk2.us.edu.pl oraz wypełnienie formularza zawierającego odpowiednie oświadczenia i zgody;
 • złożenie w systemie irk2.us.edu.pl  ; odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem oraz życiorysu;
 • konspektu projektu doktorskiego, formularza osiągnieć naukowych oraz dokumentów je poświadczających, a także innych dokumentów określonych w kryteriach rekrutacji (dopuszczalne złożenie w MŚSD, poprzez polarknow@us.edu.pl lub poprzez stronę internetową);
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 240 zł.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
 1. Ocena konspektu projektu doktorskiego (maksymalnie 40 pkt.). Do dalszego postępowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli konspekt projektu doktorskiego wraz z opinią opiekuna merytorycznego w terminie zgodnym z harmonogramem i uzyskali ocenę powyżej 20 punktów.
 2. Ocena udokumentowanych osiągnięć naukowych kandydata (maksymalnie 20 punktów). Do dalszego postępowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli formularz osiągnięć naukowych w terminie zgodnym z harmonogramem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 40 punktów). Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej lub otrzyma poniżej 20 punktów nie może zostać zakwalifikowany do przyjęcia.
Harmonogram rekrutacji
 • 23 września 2022 r. — otwarcie rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów – IRK (https://irk2.us.edu.pl).
 • 14 października 2022 r. — zamknięcie rejestracji kandydatów w IRK.
 • 21 października 2022 r. — ostateczny termin dostarczenia konspektu projektu doktorskiego, formularza osiągnięć naukowych kandydata oraz dokumentów potwierdzające osiągnięcia naukowe i innych.
 • 24 -28 października 2022 r. – ocena konspektów projektów doktorskich (I etap postępowania rekrutacyjnego) oraz ocena osiągnięć naukowych kandydatów (II etap postępowania rekrutacyjnego) przez ekspertów komisji rekrutacyjnej.
 • 2 listopada 2022 r. – przekazanie informacji o wynikach I i II etapu rekrutacji oraz o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do rozmów kwalifikacyjnych, a także powiadomienie o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
 • 7 – 9 listopada 2022 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (III etap postępowania rekrutacyjnego).
 • 10 listopada 2022 r. — powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji.
 • 14–18 listopada 2022 r. — przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i wpisywanie na listę doktorantów.
 • 21 listopada 2022 r. – powiadomienie kandydatów z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do przyjęcia.
 • 22–25 listopada 2022 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej i wpisywanie na listę doktorantów.
 • 28 listopada 2022 r. — termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej MŚSD.

 

Przyjęcie do MŚSD
 • Limit przyjęć do MŚSD wynosi 12 osób (bez osób w ramach miejsc finansowanych ze środków zewnętrznych);
 • Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową. Określa ona kolejność przyjmowania do szkoły doktorskiej kandydatów w ramach limitu miejsc,
 • Komisja rekrutacyjna MŚSD ustala minimalną liczbę punktów, od której mogą zostać przyjęte zakwalifikowane osoby z listy rankingowej.
 • Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie zgodne z  art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Komisja Rekrutacyjna
 • Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Radę MŚSD;
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele podmiotów wspólnie prowadzących MŚSD posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej: prof. dr hab. Jacek Jania (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Eksperci komisji rekrutacyjnej w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

 • Dr hab. Aleksander Pietruczuk (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk)
 • Prof. dr hab. Jacek Jania (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Piotr Kowalczuk (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk)

Eksperci komisja rekrutacyjna w dyscyplinie Matematyka

 • Prof. dr hab. Piotr Gwiazda (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)
 • Prof. dr hab. Tomasz Szarek (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Eksperci komisji rekrutacyjnej w dyscyplinie Inżynieria materiałowa

 • Dr hab. Małgorzata Karolus , prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Małgorzata Adamczyk-Hrabajska, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: dr Michał Ciepły (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach)