Rekrutacja do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD) przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim odbywa się zgodnie z Uchwałą nr 352 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) na rok akademicki 2023/2024.

 

NABÓR REGULARNY NABÓR NA MIEJSCA FINANSOWANE Z GRANTÓW BADAWCZYCH
Projekty doktorskie w naborze regularnym
Tematy projektów doktorskich
NrStatusProponowany temat pracy doktorskiejInstytucja afiliującaopieka merytoryczna
IEDS/2023/IM/01Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznychInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska
IEDS/2023/IM/02Matematyka obliczeniowa mechaniki kwantowejInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Karolina Kropielnicka, prof. IM PAN
IEDS/2023/IM/03Mechaniczne układy sterowania - równoważność ze względu na sprzężenie zwrotne, niezmienniki i zastosowania w problemach optymalnościInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Naukdr hab. Wojciech Kryński
IEDS/2023/US/01Rozpoznanie geozagrożeń osuwiskowych w relacji do rzeźby i klimatu Północnego WietnamuUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
dr Pewał Kroh
IEDS/2023/US/02Spływy gruzowe w obszarze Babiej Góry – rekonstrukcja, charakterystyka i modelowanieUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
dr Pewał Kroh
IEDS/2023/US/03Znaczenie strefy uszczelinionej dla bilansu energetycznego i efektywnej ablacji lodowców południowego SpitsbergenuUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ
dr Dariusz Ignatiuk
IEDS/2023/US/04Długotrwała stabilność nanostrukturalnego polipirolu w warunkach środowiskowychUniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ
dr inż. Sylwia Golba
IEDS/2023/US/05Charakterystyka związków zawierających żelazo pochodzenia antropogenicznego oraz ich przemiany w glebach objętych wpływem imisji przemysłowychUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ
dr hab. Marzena Rachwał
IEDS/2023/US/06Wpływ domieszek jonów wapnia i strontu na właściwości aplikacyjne ceramiki BaTiO3Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ
Dr Jolanta Makowska
IEDS/2023/IO/01Wpływ przeszłych zmian środowiskowych na odkładanie w osadach węgla nieorganicznego pochodzącego z otwornic na obszarze północnoeuropejskiego szelfu kontynentalnegoInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukprof. dr hab. Marek Zajączkowski
IEDS/2023/IO/02Wpływ zmian klimatu na dostępność w wodach Arktyki promieniowana elektromagnetycznego w zakresie widzialnymInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr. hab. Mirosław Darecki
 • Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do MŚSD na tematy badawcze ogłoszone na stronie MŚSD lub spoza ogłoszonej listy.
 • Osoby zainteresowane aplikowaniem do MŚSD prosimy o kontakt z opiekunami merytorycznymi planowanego projektu doktorskiego przed złożeniem wniosku. Kontakt do opiekunów merytorycznych dostępny jest w ogłoszeniach proponowanych tematów projektów doktorskich lub na stronach internetowych podmiotów wspólnie prowadzących MŚSD (https://us.edu.plhttps://www.igf.edu.plhttps://www.impan.pl; https://www.iopan.pl).
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Do postępowania rekrutacyjnego do MŚSD może być dopuszczona osoba, która w terminie zgodnym z harmonogramem:

 • zarejestrowała konto w systemie irk2.us.edu.pl oraz wypełniła formularz rejestracyjny;
 • wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do MŚSD powinna złożyć:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie do MŚSD;
 • życiorys;
 • numer ORCID;
 • informację o dyscyplinie naukowej lub dyscyplinach naukowych, w przypadku pracy interdyscyplinarnej, w których kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską;
 • zgody i oświadczenia wymagane w systemie IRK;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z suplementem lub inny dokument uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z 8, ust. 5, pkt 6 i 7;
 • konspekt projektu doktorskiego, wykaz osiągnieć naukowych kandydata w dyscyplinie, w której planowana jest realizacja rozprawy doktorskiej oraz dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, a także inne dokumenty określone w kryteriach rekrutacji (dopuszczalne złożenie w MŚSD, poprzez polarknow@us.edu.pl lub poprzez stronę internetową).

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego
 1. Ocena konspektu projektu doktorskiego (maksymalnie 40 pkt.). Do dalszego postępowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli konspekt projektu doktorskiego wraz z opinią opiekuna merytorycznego w terminie zgodnym z harmonogramem i uzyskali ocenę powyżej 20 punktów.
 2. Ocena udokumentowanych osiągnięć naukowych kandydata (maksymalnie 20 punktów). Do dalszego postępowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli formularz osiągnięć naukowych w terminie zgodnym z harmonogramem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 40 punktów). Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej lub otrzyma poniżej 20 punktów nie może zostać zakwalifikowany do przyjęcia.
Harmonogram rekrutacji
 1. 27 czerwca 2023 r. — otwarcie rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów – IRK (us.edu.p).
 2. 25 sierpnia 2023 r. — zamknięcie rejestracji kandydatów w IRK.
 3. 1 września 2023 r. — termin dostarczenia konspektu projektu doktorskiego, wykazu osiągnięć naukowych kandydata, dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe i innych dokumentów.
 4. 7 września 2023 r. – ocena konspektów projektów doktorskich (I etap postępowania rekrutacyjnego) oraz ocena osiągnięć naukowych kandydatów (II etap postępowania rekrutacyjnego) przez komisję rekrutacyjną.
 5. 8 września 2023 r. – przekazanie informacji o wynikach I i II etapu rekrutacji oraz o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do rozmów kwalifikacyjnych, a także powiadomienie o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
 6. 11–13 września 2023 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (III etap postępowania rekrutacyjnego).
 7. 15 września 2023 r. — powiadomienie kandydatów o wynikach rekrutacji.
 8. 18–21 września 2023 r. — przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i wpisywanie na listę doktorantów.
 9. 22 września 2022 r. – powiadomienie kandydatów z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do przyjęcia.
 10. 25–28 września 2023 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej i wpisywanie na listę doktorantów.
 11. 29 września 2023 r. — termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej MŚSD.

Harmonogram rekrutacji: https://www.mssd.us.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/2023_Zarzadzenie-nr-1_2023.pdf

Przyjęcie do MŚSD
 • Limit przyjęć do MŚSD wynosi 12 osób (bez osób w ramach miejsc finansowanych ze środków zewnętrznych).
 • Kształcenie na I roku w MŚSD zostanie rozpoczęte pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia nie później niż 30 września 2023 r. co najmniej 3 kandydatów.
 • Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową. Określa ona kolejność przyjmowania do szkoły doktorskiej kandydatów w ramach limitu miejsc.
 • Komisja rekrutacyjna MŚSD ustala minimalną liczbę punktów, od której mogą zostać przyjęte zakwalifikowane osoby z list rankingowych.
 • Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie zgodne z  art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Komisja Rekrutacyjna
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Radę MŚSD; skład komisji zostanie podany po jej powołaniu.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele podmiotów wspólnie prowadzących MŚSD posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Skład komisji rekrutacyjnej

Eksperci w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

 • Prof. dr hab. Wojciech Dębski (Instytut Geofizyki PAN)
 • Prof. dr hab. Jacek Jania (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Ksenia Pazdro (Instytut Oceanologii PAN)

Eksperci w dyscyplinie Matematyka

 • Prof. dr hab. Tomasz Szarek (Instytut Matematyczny PAN)
 • Prof. dr hab. Stanisław Janeczko (Instytut Matematyczny PAN)
 • Dr hab. Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny PAN)

Eksperci w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

 • Dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 •  Dr hab. Zbigniew Stokłosa, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach)